Generali Sigorta A.Ş

Sigorta Terimleri

İleride oluşabilecek zararları giderebilmek amacıyla ilgili şirketler ile yapılan sözleşmedir. Yaşamı, sağlığı, malı, menfaati üzerine sigorta yapılan ve hasar durumunda tazminatı almayı hak eden taraftır.

Sigortacı ile sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeyen taraftır. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabilir.

Sigortadan faydalanacak kişidir. Hayat sigortalarında riskin gerçekleşmesi halinde tazminatın ödeneceği kişidir. Poliçede menfaattar belirtilmemiş ise kanuni varislerdir.

Sigorta ettiren ile yapılan sözleşme sonucunda, ödenen prim karşılığında sigortalıya ya da menfaattara, sözleşmeye konu olan zararın gerçeklemesi halinde yükümlülüğünü yerine getiyen ve tazminat ödemeyi üstlenen kurumdur.

Sigortacının sigortalıya, zararın gerçekleşmesi halinde vermeyi taahhüt ettiği güvencedir.

Sigortacının sigortalıya, zararın gerçekleşmesi halinde ödenen miktardır.

Sigorta özel şartları; sigorta poliçelerinin detaylı özel koşullarını içeren ve genel şartlardan farklı olarak hükümler içermeyen sözleşme maddeleridir.

Sigorta çeşitlerine göre poliçe genel şartlarındaki hususları tamamlayan ve özellikle dikkat edilmesi gereken şartları gösteren uyarı notudur.

Mal sigortalarında bir malın piyasa değerinden daha yüksek bir bedelle sigortalanmasıdır. Yasal olarak sigorta bedeli sigorta değerini aşamaz. Aksi takdirde, sigorta bedelinin değeri aşan miktarı hakkında sigorta sözleşmesi geçersizdir. İyi niyet söz konusuysa, fazla alınan bedel geri ödenir. Kötü niyette ise, sigorta sözleşmesi geçersiz kalır ve sigortacı, prime hak kazanır. Bu durumda tam hasar gerçekleştiğinde sigortalıya sigorta değeri değil, malın piyasa değeri ödenecektir.

Abonman poliçeleri daimi hareket gösteren ticari mal (emtia) için yapılır. Sigorta bedeli devamlı değişen yerler için sabit bedelli sigortalara uygulanan esaslar tatbik edilirse, sigortacı taşımadığı riziko için de prim almış olur. Bu durum dikkate alınarak, mal mevcudu çok değişen yerlerin prim kaybına uğramaksızın sigortalanması sağlanabilir. Abonman sistemine göre sigortalı, sigorta konusu yerde bulunabilecek en yüksek kıymeti sigortacıya bildirir. Bu miktar sigortacının azami sorumluluğunu oluşturur.

Malın veya tesisin toplam değeri ile değil, sigortalı ve sigortacının aralarında belirledikleri değer üzerinden poliçe oluşturulmasıdır. Bu durumda, sigortacının azami sorumluluğu belirlenen değer kadardır. Bu değerin üzerindeki hasarlar sigortacının sorumluluğuna girmez.

Malın, eşyanın fiziki hasarı veya kişinin bedeni ya da manevi zararlarını ifade eden terimdir.

Sigorta konusunun tamamen zıyaa uğramasını ifade eden sigortacılık terimidir. Bu durumda tazminat ödenir.

Sigorta konusunun kısmen zıyaa uğramasını ifade eden sigortacılık terimi. Bu durumda kısmi tazminat ödenir.

Herhangi bir riske ilişkin olarak sigortacının vermiş olduğu teminata karşılık olarak, sigortalı veya sigorta ettiren tarafından ödenen bedeldir. Sigorta sözleşmesinin en önemli unsurudur ve diğer tüm şartlar yerine getirilmiş olsa da, primin ödenmemesi sigorta sözleşmesinin yürürlüğe girmesini engeller.

Gerçekleşmiş hasarın, kazanılan prime oranına denir.

Sigorta bedeli, taraflarca kararlaştırılan ve sigorta poliçesinde belitilen durumların gerçekleşmesi halinde sigortacının ödeyeceği azami miktardır. Poliçede yazılı olan tutardır.

Teminat altına alınmış olan kıymetin piyasa değerini ifade eder. Sigortası yapılan kıymetlerin günün piyasa şartlarına uygun rayiç değeridir. Bu değer, hasarda sorun yaşanmaması için aşkın veya eksik olmamalıdır.

Tazminatın ödenmesi sırasında, söz konusu hasarın sigortalının üzerinde kalan bölümüdür. % ile de belirlenebilen bu oran, rakamsal bir ifade ile de belirlenebilir.

Poliçenin yürürlüğü sırasında meydana gelen değişikliği belirten poliçenin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülen ek sigorta sözleşmesidir. Örneğin; araç değişikliği, yaşam poliçelerinde prim artışı, sağlık poliçelerinde aile poliçesine çocuk eklenmesi gibi değişikliklerin yanı sıra sigortalının talebiyle bazı eksiklikleri, yanlış bilgilerin düzeltilmesi de zeyilname düzenlenmesini gerektiren işlemlerdir.

Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişiyi ifade eder.

Sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil ederek, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak ve teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeterek sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı meslek edinen kişiyi tarif etmektedir.

Sigortacının yıl sonu itibariyle henüz tasfiye edilmemiş bulunan hasarları için ayrılan yedek.

Nakliyat sigortalarında, sigorta konusunu kurtarmak için üçücü kişiler tarafınfan yapılan masrafları ifade eder.

Hava aracı ile üçüncü kişilere karşı sorumluluğu teminat altına alan sigorta türü.

İşverenin çalıştırdığı kişilerin kusur ve kötü niyetli hareketleri sonucu uğrayabileceği mal kayıplarını teminat altına alan sigorta türü.

Hasara uğrayan sigorta konusunun yerine yenisinin eski - aşınma payı düşülmeden konulmasını öngören poliçeler.

Gemi ve yükün uğradığı olağandışı zarar ile sefer sırasında yapılan olağanüstü masrafları tanımlayan Nakliyat Sigortacılığı terimi.

İşyerinin, üretilen ya da satılan ürün nedeniyle karşı karşıya kalabileceği sorumluluğu güvence altına alan Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası türü.

Birden fazla kişinin hayatı ile ilgili olan ve ödemenin, poliçedeki kişiler arasından ilk öleni takiben ya da kalan son kişinin ölümünden sonra yapıldığı Hayat Sigortası poliçeleri.

Çiftlik ve kümes hayvanları ile yarış atları ve ev hayvanlarının kaza ya da hastalık sonucu ölümünü teminat altına alan sigorta türü.

Yük sigortalarında, başlangıçta belirlenen bir global bedelden hareketle, bu tutar sona erene kadar taşımalara güvence sağlayan bir poliçe türü.

Hasarın poliçede öngörülen muafiyet tutarını aşan bölümün ödendiği muafiyet türü.

Reasüröre, her poliçeden, önceden saptanmış belirli bir limit dahilinde ve sabit bir orana göre devir yapılmasına olanak veren bölüşmeli reasürans türü.

Belirli bir tarih itibariyle devam eden rizikolara ilişkin olarak, sigortacı tarafından kazanılmamış primler karşılığını ifade eden miktar.

Hem kayıp hem de kazanç beklentisi olan riziko türü.

Meslek sahibinin mesleğini yaptığı sırada verebileceği zarardan oluşan sorumluluğu temin eden Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası türü.

Dolunun tarla ve seralardaki ürünlere vereceği zararın teminat altına alındığı sigorta türü.

Hasarın poliçedeki muafiyet tutarının üzerine çıktığında, tamamının ödenmesini öngören muafiyet türü.

Sigortalının ölümü halinde ödeme yapılmasını öngören Hayat Sigortası türü.

Sigortalının belirli bir sürenin sonunda hayatta kalması halinde, kendisine sigortalı meblağın iki katının ödendiği Hayat Sigorta poliçesi türü.

Sigorta sözleşmesinin başlangıcında sigorta konusunun değerinin taraflar arasında ortaklaşa belirlendiği poliçeler.

Bireyleri, günlük yaşamında, çeşitli nedenlerden ötürü doğabilecek sorumluluklarını temin eden Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası türü.

Eldeki riziko sayısı arttıkça, hasar oranının, o olaya ilişkin genel hasar olasılığı yüzdesine daha çok yaklaşacağını öngören istatistik prensibi.

Nakliyat sigortalarında, sigortalının, hükmi tam ziya halinde sigorta konusunu sigortacıya terk edeceğini ifade eden bildirimi.

İşverenin, çalıştırdığı kişilerin kusur ve kötü niyetli hareketleri sonucu uğrayabileceği mali kayıplarını teminat altına alan sigorta türü.

Hasara uğrayan sigorta konusunun yenisi ile değiştirilmesini öngören bir tazminat ödeme biçimi.

Sigorta sözleşmesine ilişkin anlaşmazlıklarda bağımsız bir hakeme başvurulması durumu.

Bir işletmenin bir riziko sonucu yoksun kaldığı kârı ve yaptığı bazı ek masrafları teminat altına alan sigorta türü.

Sigortacının, üstlendiği sorumluluğun bir kısmını veya tamamını, diğer bir sigortacıya devretmesi.

Sigorta konusuna ilişkin, tehlikenin gerçekleşme olasılığı üzerinde etkin noktaları ifade eden riziko kavramı.

Sınırlı sayıda bireyi etkileyen münferit (olağandışı) olaylar biçiminde ortaya çıkan riziko türü.

Satıcının, müşterilerinin iflası ya da ödeme güçlüğü içine düşmeleri sonucu borçlarını ödeyememeleri nedeniyle uğrayabileceği mali kayıpları temin eden sigorta türü.

Sigortacının, büyük doğal afetler meydana geldiğinde mali bakımdan sarsıntıya uğratmamak için ayırdığı yedek.

Sigortanın genel prensiplerinden olup, sigorta sözleşmesinin taraflarının gerek sözleşme yapılırken gerekse poliçenin devamı süresinde ve hasar halindeki yükümlüklerini ortaya koyar.

Rizikonun, sedanın saklama payını aşan bölümünün reasüröre devredildiği bölüşmeli reasürans türü.

Yangın ve nakliyat - yük sigortalarında, sigortalıya belirli bir dönem için otomatik sigorta güvencesi sağlayan poliçe türü.